Stadtsparkasse Dortmund

Kto.-Nr.: 151014585
BLZ: 44050199

IBAN: DE48440501990151014585
BIC: DORTDE33XXX (Dortmund)